Informacja o wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1781) Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy informuje, że została wykonana decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 14.01.2022 r., znak sprawy: (DS.523.6121.2020.ZS.BJ) poprzez przekazanie Skarżącej informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle pozyskania danych osobowych.

Czytaj więcej!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Czytaj więcej!