Zadania doradcy metodycznego

Podstawa prawna pracy nauczyciela doradcy metodycznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)

 

Zadania nauczyciela – doradcy metodycznego:

Do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • rozwijaniu umiejętności metodycznych,
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
    z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
  • opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji,
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.