Tematyka

I.    Umiejętności wychowawcze nauczyciela

 1. Autorytet nauczyciela – jak go zdobyć i nie stracić?
 2. Coaching jako forma budowania odpowiedzialności uczniów.
 3. Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia w sferach poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
 4. Elementy coachingu w pracy nauczyciela.
 5. Empatyczna klasa.
 6. Etykietowanie społeczne – jego skutki dla formowania osobowości dzieci i młodzieży.
 7. Funkcjonowanie dziecka  w sytuacji okołorozwodowej.
 8. Interwencje kryzysowe w szkole.
 9. Jak kształtować postawy uczniowskie, uwzględniając specyfikę szkoły i lokalnego środowiska?
 10. Jak reagować w trudnych stresujących sytuacjach z uczniami?
 11. Jak zbudować współodpowiedzialny, wspierający się i szanujący zespół klasowy?
 12. Mediacje rówieśnicze.
 13. Nastolatek w procesie dojrzewania – jak go zrozumieć.
 14. Nauczyciel jako strażnik dyscypliny w klasie.
 15. Nauczyciel jako terapeuta.
 16. Praca z uczniem agresywnym.
 17. Przeciwdziałanie absencji szkolnej.
 18. Przemoc w rodzinie.
 19. Reagowanie na prowokacyjne zachowania uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji.
 20. Rodzeństwo dziecka z niepełnosprawnością.
 21. Symptomy przemocy, w tym seksualnej u dzieci.
 22. Trudne emocje w klasie – jak nimi zarządzać?
 23. W jaki sposób wykorzystać pozytywne oddziaływania grupy rówieśniczej na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się?
 24. Warsztat pracy z elementami socjoterapii nauczyciela wychowawcy.
 25. Wychowawca jako mediator.
 26. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – jak je rozumieć, by pomóc.
 27. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji.
 28. Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej.
 29. Zgrana klasa.
 30. Zmiana zachowań uczniów poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych.

II. Praca w zespole nauczycielskim

 1. Budowane zespołu nauczycieli wspierającego pracę ucznia zdolnego.
 2. Budowane zespołu nauczycieli wspierającego pracę z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 3. Jak reagować w trudnych stresujących sytuacjach ze współpracownikami?
 4. Jak zbudować pozytywny klimat w gronie pedagogicznym?
 5. Między asertywnością a empatią – porozumienie w zespole.
 6. Między rywalizacją a współpracą – czy warto współpracować zespołowo i jak to czynić skutecznie?
 7. Rada pedagogiczna jako zespół. „My” – zamiast „ja albo ty”.
 8. Wspólne wartości I potrzeby – kierunkowskaz w pracy zespołowej.

III. Współpraca z rodzicami

 1. Budowanie trwałej relacji z rodzicem – od pierwszego spotkania do sytuacji trudnej.
 2. Efektywna komunikacja z różnymi rodzicami (rodzic roszczeniowy, bezradny itp.).
 3. Jak reagować w trudnych stresujących sytuacjach z rodzicami uczniów?
 4. Przepis na udane spotkanie z rodzicem.
 5. Rodzic – partner czy wróg? –  jak wypracować wspólny front szkoła – dom.
 6. Skuteczne motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.
 7. „Stanowczo, łagodnie, bez lęku” – asertywna postawa nauczyciela w kontakcie z rodzicami.

 IV. Metody i techniki nauczania oraz uczenia się

 1. Działania innowacyjne i eksperymentalne w szkole.
 2. Działania szkoły na rzecz podniesienia jakości kształcenia.
 3. Innowacyjne metody i techniki aktywizujące w pracy edukacyjnej.
 4. Jak działa mózg? – neurobiologia a efektywność nauki.
 5. Jak oceniać uczniów, by wspomagać ich rozwój?
 6. Jak podnosić efektywność nauczania w oparciu o cykl Kolb’a?
 7. Jak rzeźbić mózgi generacji cyfrowych tubylców? Współczesna dydaktyka.
 8. Jak zaplanować dobrą jednostkę lekcyjną?
 9. Motywowanie ucznia i skuteczne budowanie autorytetu współczesnego nauczyciela.
 10. Metody aktywizujące wspomagające realizację treści z podstawy programowej.
 11. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 12. Motywacja 3.0 – co naprawdę motywuje do działania?
 13. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna ucznia.
 14. „Myślenie wizualne dla nauczycieli”. Podstawy wykorzystania elementów graficznych podczas zajęć z uczniami. – warsztaty.
 15. Nauczyciel coachem ucznia – narzędzia coachingowe do wykorzystania w edukacji.
 16. Ocenianie kształtujące.
 17. Odwrócona lekcja i inne skuteczne metody wspierające proces nauki.
 18. „Sztuka skutecznego uczenia się”. Jak wyposażyć swoich uczniów w umiejętność skuteczniejszej nauki? – warsztaty.
 19. „Sztuka tworzenia skutecznych notatek”. Jak wyposażyć swoich uczniów w narzędzia do skuteczniejszej nauki? – warsztaty.
 20. Szkoła bez NiLu, czyli jak uczyć radośnie, efektywnie i kreatywnie.
 21. Wspieranie rozwoju ucznia, czyli jak uczyć radośnie i efektywnie.

V. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 1. Dysleksja w świetle badań interdyscyplinarnych.
 2. Dyslektyk  w  szkole.
 3. Jak organizować środowisko edukacyjne uczniowi ze spektrum autyzmu?
 4. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci.
 5. Niepożądane zachowania seksualne dzieci niepełno- i pełnosprawnych. Jak reagować, by nie patologizować.
 6. Praca z uczniem niepełnosprawnym oraz z uczniem z niższym ilorazem inteligencji wyzwaniem dla nauczyciela.
 7. Praca z uczniem zdolnym.
 8. Uczeń niedowidzący w szkole masowej.
 9. Uczeń z płodowym zespołem alkoholowym.

 VI. Profilaktyka zdrowotna

 1. Cyberprzemoc.
 2. Czy naszym uczniom grozi uzależnienie od środków psychoaktywnych, leków i dopalaczy?
 3. HIV – AIDS.
 4. Jeszcze zabawa czy już uzależnienie? Jak pomóc dzieciom bezpiecznie korzystać z komputera, Internetu i gier.
 5. Przygotowanie strategii i programów profilaktycznych.
 6. Uzależnienie behawioralne wśród młodzieży. Damy radę.
 7. Zagrożenia internetowe – jak reagować?

 VII. Rozwój osobisty

 1. Automotywacja nauczyciela kluczem do podniesienia efektywności nauczania.
 2. Autoprezentacja – umiejętność potrzebna każdemu.
 3. Charyzma w pracy nauczyciela.
 4. Efektywna komunikacja w szkole w pigułce.
 5. Jak zwiększyć pewność siebie w relacjach społecznych?
 6. Nauczyciel inteligentny emocjonalnie – klucz do sukcesu klasy.
 7. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 8. Skuteczna komunikacja interpersonalna: nauczyciel-uczeń –rodzic.
 9. Stres w pracy nauczyciela – nieunikniony choć przewidywalny – jak się do niego przygotować?
 10. Typy temperamentu a mapa mocnych i słabych stron nauczyciela.
 11. „Walcz albo uciekaj” – zarządzanie stresem w pracy nauczyciela.
 12. Wpływ poczucia własnej wartości nauczyciela a atmosfera w szkole.
 13. Złość – gdy masz już dość! – jak sobie radzić?

VIII. Organizacja pracy placówki oświatowej

 1. Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego. Regulacje prawne.
 2. Budowa koncepcji pracy szkoły.
 3. Ewaluacja wewnętrzna.
 4. Ewaluacja zewnętrzna.
 5. Jak unikać naruszania praw autorskich w działalności edukacyjnej?
 6. Obowiązki pracowników  instytucji oświatowych w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Organizacyjne uczenie się rady pedagogicznej podstawą podniesienia jakości pracy szkoły.
 8. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
 9. Zacznij od „dlaczego i po co?” czyli wymagania państwa jako podstawa planowania pracy szkoły i nauczycieli (złote kręgi w edukacji).