Opis

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy szkoleniowe rady pedagogiczne zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb w danej szkole/placówce (formularz zgłoszenia rady pedagogicznej) oraz z uwzględnieniem:

 

Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

 • Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 • Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

 • Prowadzenie innowacji pedagogicznych jako stałego i integralnego elementu funkcjonowania szkoły, mającegona celu podniesienie jakości jej pracy.
 • Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru uczniów i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

Rekomendacji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

 

 • Rozwijanie umiejętności informatycznych nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zdalnego. Sposoby sprawdzania, oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w ramach pracy zdalnej z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego. Sposób badania efektywności kształcenia.
 • Budowanie relacji i wzajemna komunikacja jako podstawy skutecznej współpracy w sytuacjach nietypowych, trudnych, kryzysowych, w tym metody komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Nowoczesne formy i aktywizujące metody pracy z uczniem, z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania i kompetencji kluczowych. Wykorzystanie telekonferencji w pracy.
 • Skuteczne narzędzia oraz materiały edukacyjne do nauczania zdalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej do wspierania rozwoju dziecka/ucznia.
 • Możliwości skutecznego kształcenia na odległość podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowania przedszkolnego, w tym zajęć o charakterze terapeutycznym dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną, ze sprzężeniami i autyzmem.
 • Współpraca i wsparcie dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów w sytuacjach kryzysowych, w tym w warunkach pracy zdalnej.
 • Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela – budowanie autorytetu, podstawowe obowiązki, awans zawodowy.
 • Tworzenie programów i innowacji pedagogicznych – metodologia pracy, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy edukacyjnej.
 • Kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych.